درحال پردازش
آیا از لغو درخواست دارید؟

دریافت کد ملی

بررسی شماره همراه

کد اعتبارسنجی به شماره ارسال شده است

تایید اطلاعات

نام
نام خانوادگی
نام پدر
تاریخ تولد
کد ملی
تلفن همراه

تاریخ:

ساعت سفارش: 10:10:10

بدینوسیله اینجانب:

نام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

تاریخ تولد:

شماره شناسنامه:

شماره ملی:

تلفن ثابت:

تلفن همراه:

قیمت سهام:

نشانی:

کد پستی:

اقرار می نمایم در اجرای دستورالعمل دریافت سفارش فروش سهام عدالت از طریق نمایندگی کارگزاران مصوب مورخ 1399/02/03 شواری عالی بورس و اوراق بهادار، سفارش فروش سهام متعلق به خود را در سبد سهام عدالت به بانک تجارت (به عنوان نمایندگی کارگزاری) تقدیم و از آن بانک درخواست می کنم سفارش فروش اینجانب را جهت اجرا برای کارگزاری ارسال نماید.

  • کارگزار مجاز است سهام را به هرقیمتی که در لحظه فروش سهام در بازار امکان فروش آن را دارد به فروش رساند
  • اینجانب اطلاع کامل و دقیق از تعداد سهام خود در شرکت های بورسی که فهرست آن را ملاحظه و رویت کرده ام دارم وقبل از تکمیل این درخواست تعداد سهام خود را در شرکت های سرمایه پذیر موضوع سهام عدالت که در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده اند بطور کانل مطالعه نموده و سفارش خود را با علم و آگاهی تقدیم می نمایم.
  • کارگزار فقط می تواند 30 درصد از مجموع تعداد سهام شرکت ها با ارزش ریالی سهام متعلق به اینجانب را از مجموع سهام عدالت متعلق به اینجانب به فروش رساند. انتخاب زمان فروش و سهامی که باید به فروش برسد بر عهده کارگزار با هماهنگی ناظر بازار است و در این خصوص اختیار تام به ناظر بازار و کارگزار می دهم.
  • مدت اعتبار سفارش اینجانب تا اجرای مفاد سفارش بوده و اعلام می نمایم حق تغییر و لغو آن را ندارم.
  • وجوه ناشی از فروش سهام، پس از فروش از طریق کارگزاری به بانک پرداخت و به حساب بانکی اینجاتب واریز شود.
  • کلیه هزینه های اجرای سفارش اعم از کارمزد ها و مالیات فروش و حق العمل کاری (کارمزد) بانک بر عهده اینجانب بوده و اجازه می دهم از محل مبالغ ناشی از فروش سهام کسر شود.
  • اینجانب حق هرگونه اعتراض در خصوص سهام انتخابی برای فروش به موجب این درخواست، زمان فروش سهام و روش انتخابی بر مبنای تعداد سهام با ارزش ریالی سهام، قیمت فروش سهام و هزینه های قانونی کسر شده برای فروش سهام را از خود سلب و ساقط می نمایم.