موسسات و سازمان‌هایی که این سایت امکان پرداخت قبوض اختصاصی آنها را فراهم نموده است


شماره ردیف نام شناسه اختصاصی شناسه پذیرنده درگاه پرداخت پرداخت
۱ شهر صنعتی کاوه KAVEH BBC5; پرداخت
۲ شهرداری رحیم‌آباد استان گیلان RAHIMABAD BC94; پرداخت
۳ شهر صنعتی لیا LIA B7FE; پرداخت